Aktualności‎ > ‎Archiwum‎ > ‎2015/2016‎ > ‎

Wyprawka szkolna 2015/2016

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz. U. z 2015r. poz. 938)


I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana uczniom:

1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin,
w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto (wniosek - załącznik nr 1),

2) uczniom klas III szkoły podstawowej, którzy nie spełniają kryterium dochodowego (wniosek – załącznik nr 2
– w części „Sytuacja rodzinna” należy znakiem X zaznaczyć właściwą i odpowiednio uzasadnić), pochodzącym z rodzin,
w których występuje:
1. ubóstwo;
2. sieroctwo;
3. bezdomność;
4. bezrobocie;
5. niepełnosprawność;
6. długotrwała lub ciężka choroba;
7. przemoc w rodzinie;
8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12. trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. alkoholizm lub narkomania;
14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
15. klęski żywiołowe lub ekologiczne; 

3) uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (bez względu na dochód) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III, V i VI szkoły podstawowej
- słabowidzącym,
- niesłyszącym,
- słabosłyszącym,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną) (załącznik nr 3),


II. WYSOKOŚĆ dofinansowania

* dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do 225 zł

* dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej do 225 zł

* dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających
do: klas V i VI szkoły podstawowej do kwoty 325 zł


III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy 

* Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników
w szkole u pedagoga
(gab.54 i 65) w terminie do 11.09.2015r. wg harmonogramu (Załącznik nr 4), (zgodnie
z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ustalenie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2015/16 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. "Wyprawka szkolna". 
UWAGA!Ustalony termin jest ostateczny, wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

* Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów w koszulce: 
- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów,
w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, WAŻNE: rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy to rok 2013,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

- w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie. W każdym ww przypadku należy dołączyć do wniosku: - faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna
lub rodzica zastępczego, lub – paragon, lub – oświadczenie
(Załącznik nr 5) o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” (wzór oświadczenia)
 

* Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania dofinansowania.

* Dofinansowanie jest wypłacane w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie.
Szczegółowe informacje dostępne na stronach:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawa-szkolna-2015-przyjeta-przez-rade-ministrow.html

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

http://piaseczno.eu/m/index.php?app=docs&action=get&iid=42800