Aktualności‎ > ‎Archiwum‎ > ‎2018/2019‎ > ‎

PIASECZYŃSKIE SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI

Projekt Gminy Piaseczno „Piaseczyńskie szkoły przyszłości” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18.

Wsparciem w ramach projektu objęto szkoły z terenu Miasta i Gminy Piaseczno:

1)      Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, ul. Traugutta 10,

2)      Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Józefosławiu, ul. Kameralna 11,

3)      Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10,

4)      Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20,

5)      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie, Al. Kasztanów 12,

6)      Szkoła Podstawowa nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie, ul. Szkolna 14.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1)      Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w szkołach,

2)      Realizacja zajęć rozwijających w szkołach,

3)      Doposażenie pracowni przyrodniczych do nauczania metodą eksperymentu,

4)      Doposażenie szkół w sprzęt TIK,

5)      Realizacja warsztatów, szkoleń i zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w oparciu o technologie TIK,

6)      Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych metodą TUTORINGU dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych w SP w Zalesiu Górnym.

Planowane w ramach projektu zajęcia będą obejmowały obszar informatyki, matematyki, przedsiębiorczości, przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki, języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto prowadzone będą zajęcia psychoedukacjyjne, kursy ICT dotyczące obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych, zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia, zabawy psychoedukacyjne dotyczące pracy z wyobraźnią i wizualizacją, warsztaty CYM związane z pracą z obrazem, rysunkiem i symbolem, IROBOT: zajęcia z informatyki i robotyki, warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni. W jednej ze szkół – w Zalesiu Górnym, zaplanowano zajęcia z tutoringu. W projekcie wsparciem zostanie objętych łącznie 1035 uczniów.

Cel projektu to podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów objętych wsparciem w projekcie oraz trwałe podniesienie jakości edukacji ukierunkowanej na wykorzystanie TIK w sześciu szkołach na terenie Miasta i Gminy Piaseczno. Wkład własny Gminy Piaseczno jest niefinansowy, w postaci udostępnienia sal na zajęcia. Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 2 099 006,05 zł.

Projekt jest odpowiedzią na cel szczegółowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz Dane osobowe uczestnika/ uczestniczki projektu „Piaseczyńskie szkoły przyszłości”
  2. Formularz Oświadczenie uczestnika projektu,
  3. Formularz zgłoszeniowy do projektu „Piaseczyńskie szkoły przyszłości”,
  4. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie „Piaseczyńskie szkoły przyszłości

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.