Integracja‎ > ‎

Klasy integracyjne - wiadomości ogólne

Klasy integracyjne umożliwiają wspólne kształcenie dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.
Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

Dzieci niepełnosprawne kwalifikowane są do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia poradni
psychologiczno – pedagogicznej.
Do osób tych zaliczamy przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, niedowidzące lub niedosłyszące, dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, niepełnosprawne ruchowo, przewlekle chore. Z kolei dzieci zdrowe dobierane są na podstawie zgody prawnych opiekunów dziecka.

Klasa integracyjna może liczyć 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący-nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel wspierający – oligofrenopedagog. Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie. Jednakże realizowane przez nauczyciela wiodącego treści są dostosowywane przez nauczyciela wspierającego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji, opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych. Ponadto, mimo że dzieci niepełnosprawne są
pod opieką nauczyciela wspierającego, nie znaczy to, że nie są pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela wiodącego. Dzieci zdrowe z kolei zawsze mogą liczyć na pomoc drugiego nauczyciela.

Dodatkowo dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej opracowywany jest
w szkole Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), w którym zawarte są cele, metody i formy wykorzystywane do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Program ten konstruowany jest przez zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele, specjaliści pracujący z dzieckiem. Każdy IPET jest na bieżąco modyfikowany i po zakończonym semestrze poddawany ocenie uwzględniającej poziomu rozwoju ucznia.

W klasie integracyjnej na uwagę zasługuje ocenianie, które czasem bywa niezrozumiałe zarówno przez uczniów,
jak i ich rodziców. Stąd też rodzice decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinni pamiętać,
że nauczyciel ocenia dziecko ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi według jego indywidualnych możliwości,
a gdy te są bardzo ograniczone, to za wkład pracy, wysiłek, jaki uczeń włożył w powierzone mu zadanie. Stąd też otrzymywane przez uczniów klasy integracyjnej oceny nigdy nie powinny być porównywalne z tymi otrzymywanymi
przez dzieci zdrowe.

Nauka w klasie integracyjnej sprzyja wykształcaniu u uczniów postawy tolerancji, akceptacji, empatii, gotowości służenia pomocą, a więc przeciwdziała istniejącym tendencjom do wykluczenia osób niepełnosprawnych
ze społeczeństwa. Kontakt dziecka sprawnego z niepełnosprawnym kształtuje właściwą postawę wobec innych ludzi, skłania do większej otwartości
i wyrozumiałości. Możliwość porównania własnych ograniczeń i trudności z codziennymi zmaganiami osób niepełnosprawnych uczy pokory i cierpliwości w pokonywaniu życiowych przeszkód.

Ponadto pamiętajmy, że edukacja szkolna to zaledwie początek edukacji obywatelskiej.
A wszystkie wartości, jakie uda zaszczepić się w dzieciństwie, z pewnością zaowocują w przyszłości.