Integracja‎ > ‎

Nauczyciel wspomagający - Kim jest? Jaka jest jego rola?

Nauczyciel wspomagający to w pełni wykwalifikowany nauczyciel, a jednocześnie, a może przede wszystkim, pedagog specjalny. Nauczyciel wspomagający pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Jego zadanie polega na przygotowaniu ćwiczeń i pomocy dydaktycznych tak, aby dzieci potrzebujące pomocy zrozumiały przerabiany materiał. Pracuje z uczniem w trakcie lekcji prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu, a także często
w czasie zajęć rewalidacyjnych.
Nauczyciel wspomagający dokonuje diagnozy pedagogicznej, ocenia możliwości
i predyspozycje ucznia, rozpoznaje jego potrzeby, a następnie dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do jego możliwości psychofizycznych. To ciężka odpowiedzialna i wyczerpująca praca, gdyż każde dziecko, wymaga indywidualnego podejścia i specjalnego traktowania. Praca nauczyciela wspomagającego motywuje do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji. Nauczyciel wspomagający jest zaangażowany i empatyczny w stosunku
do swoich podopiecznych, a jednocześnie opiekuje się całą klasą.
Współpracuje z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem szkolnym, innymi nauczycielami oraz oczywiście jest w stałym kontakcie z rodzicami swoich podopiecznych. Tylko dzięki współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego może osiągnąć sukces zarówno edukacyjny jak i integracyjny. Swoim działaniem uczy tolerancji i szacunku do innych i motywuje uczniów
do pracy.
Sprawdza się także w roli wychowawcy, gdyż jest obecny na każdych zajęciach edukacyjnych. W związku z tym doskonale orientuje się we wszystkich sprawach dotyczących klasy, jest koordynatorem i czuwa nad integracją zespołu klasowego w społeczność szkolną.
Zatem jego wpływ na sukces wychowawczy i edukacyjny podopiecznych, a także całej klasy może być niezwykły, a myślą przewodnią jego pracy powinny być słowa Marii Grzegorzewskiej: "Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca
w społeczeństwie"

Proces dydaktyczno – wychowawczy w klasie integracyjnej opiera się na współpracy dwóch nauczycieli – pedagoga specjalnego, czyli nauczyciela wspomagającego oraz nauczyciela wiodącego.

Nauczyciel wspomagający bardzo dobrze zna możliwości swoich podopiecznych, ich potrzeby i upodobania, mocne i słabe strony. Spędza z nimi dużo czasu, co pozwala mu w pełni zaznajomić się ze strukturą całej grupy. Pedagog specjalny odpowiada za dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności 
w uczeniu się. Na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej dobiera odpowiednie zadania do wykonania, decyduje czy należy zastosować powiększoną czcionkę, który fragment tekstu wybrać, w jakiej formie przekazać trudniejsze partie materiału, w jaki sposób przekształcić ćwiczenia zawarte w obowiązujących podręcznikach. 

Pedagog specjalny czuwa nad bezpieczeństwem całej klasy. Pomaga rozwiązywać trudności wszystkim uczniom, 
dba o to, by dzieci bezpiecznie przemieszczały się z piętra na piętro, czy do innej pracowni. Organizuje również czas 
na przerwach, tak aby każdy miał szansę odnaleźć się w społeczności uczniowskiej. Jego pomoc jest szczególnie ważna 
w sytuacji, kiedy uczniowie przekraczają próg pomiędzy klasą III a IV. Zarówno dzieci pełnosprawne, jak i te 
z niepełnosprawnością narażone są wtedy na stres związany z nową salą lekcyjną, nowymi nauczycielami i nieco większymi wymaganiami. Obecność zaufanego nauczyciela pomaga zminimalizować niepotrzebny stres i oswoić się z nieznaną jeszcze sytuacją.


KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

Nauczyciel wspomagający musi posiadać kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności odpowiadającej typowi dysfunkcji uczniów:
  • surdopedagogiki,
  • tyflopedagogiki,
  • oligofrenopedagogiki,
  • pedagogiki leczniczej lub terapeutycznej,
  • resocjalizacji,
  • socjoterapii.