Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 1G‎ > ‎

Konkursy

"WIOSENNY BUKIET" - KONKURS PLASTYCZNY


Celem konkursu jest zainspirowanie do wyrażania środkami plastycznymi piękna wiosennych kwiatów oraz rozwijanie dziecięcej wyobraźni  i wrażliwości.
Prosimy o wykonanie przestrzennych papierowych, bibułkowych lub z innego tworzywa kwiatów lub rysunków, malowanek, wydzieranek przedstawiających wiosenne kwiaty.

Regulamin:

1.   Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

 

2.    Należy wykonać rysunek, wydzierankę, wyklejankę papierowy kwiat, bukiet wiosenny lub kompozycję kwiatową dowolną techniką plastyczną.

3.    Pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora, klasa.

4.    Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę.

5.    Prace należy składać u wychowawcy, który przekaże koordynatorowi – B. Komorowskiej  do dnia 15 maja 2016 r.

6.    Termin rozstrzygnięcia i wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.sp5piaseczno.pl

7.    Najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace zostaną nagrodzone.

8.    Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w SP5 przy ulicy Orężnej.

9.    Organizator: Beata Komorowska – nauczyciel klasy I B.

 


-------------------------------------------------------------------------------------------
Konkurs na ozdobę wielkanocną
KRYTERIA OCENY

Jury ocenia:
- walory artystyczne i estetyczne
- pomysłowość
- nawiązanie do tradycji świątecznej
- samodzielność.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Prace należy składać w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie u p. Małgorzaty Kajkowskiej lub p. Marioli Zawadzkiej lub Bibliotece Publicznej  Filii Piaseczno – Osiedle Oddział dla dzieci i młodzieży do p. Marioli Strzelczyk 
w terminie do dnia 18 marca 2016 roku. Po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.
2. Prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji.
3. Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie i Biblioteki Publicznej Filii Piaseczno – Osiedle Oddział dla dzieci i młodzieży zostaną opublikowane wyniki konkursu i dane osobowe zwycięzców.Konkurs Na Tradycyjną Palmę Wielkanocną 2016 r.

1. Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną nie wyższą niż 2 metry. 
2. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, z wykorzystaniem wyłącznie tradycyjnych form zdobniczych (naturalnych elementów roślinnych, papieru, bibuły oraz wstążek; dopuszcza się użycia kleju). Prace powinny twórczo nawiązywać do tradycyjnej palmy wielkanocnej. Nie dopuszcza się użycia sztucznych elementów dekoracyjnych - sztuczne kwiaty, gotowe dekoracje z plastiku, etc.) 
3. Do pracy konkursowej powinna być przymocowana metryczka zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko autora / autorów lub nazwa grupy przedszkolnej, wiek autora/ grupa wiekowa, dane przedszkola/szkoły/klubu (adres, nr szkoły, klasa, kontakt) 
4. Prace konkursowe dostarczyć należy do dnia 12 marca 2016 r. do Muzeum Regionalnego w Piasecznie, 
Pl. Piłsudskiego 10. 
Po terminie prace nie będą przyjmowane! 

Więcej informacji: Centrum Kultury w PiasecznieMuzeum Regionalne w Piasecznie  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39  konkurs recytatorski „WARSZAWSKA SYRENKA”.

 Zachęcamy do udziału w 39 konkursie recytatorskim „Warszawska Syrenka”.

W naszej szkole dla klas pierwszych w terminie do 11 marca odbędą się etapy klasowe konkursu,

zaś 15 marca etap szkolny.

Dzieci przygotowują REPERTUAR zgodnie z regulaminem :

Ÿ     Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 3 minut !

Ÿ     Klasy I – III: jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) – tematyka dowolna

Ÿ     Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej,

Ÿ    Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach

Ÿ        Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru

KRYTERIA OCENY

Ÿ Jury ocenia:

·         dobór repertuaru

·         interpretację utworu

·         kulturę mowy

·         ogólny wyraz artystyczny


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs „Ilustracja do wybranego utworu F. Chopina”dla klas 1-3 SP

Organizator: SP w Chylicach
Cel: popularyzacja muzyki F. Chopina, rozwijanie wrażliwości twórczej.
Technika: dowolna przy zachowaniu formatu A4.
Wykonane prace muszą być samodzielnie wykonane i nigdzie więcej nie publikowane.
Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
Prace składamy do wychowawcy do dn. 22 lutego.
Wyniki konkursu będą ogłoszone 12 marca.

Gminny Konkurs Recytatorski „Wierszyki łamiące języki”  KLASY I - III

Organizator – SP w Głoskowie
Uczniowie mają za zadanie przedstawienie utworu bogatego w słowa niełatwe do wyrecytowania, w słowa „łamiące języki”, utworu, który w dowcipny sposób pozwoli język doskonalić, wzbogacać wymowę i słownictwo. 
Repertuar uczestnicy dobierają we własnym zakresie (należy pamiętać o kryteriach). 
Wiele odpowiednich wierszy można znaleźć w twórczości A. Frączek i M. Strzałkowskiej, ale i innych. 
Uczestnik na każdym etapie może zaprezentować te same utwory.
 
Chętne dzieci mogą zgłosić się do wychowawcy o pomoc w doborze wiersza 

Etap klasowy - 16 lutego

Etap szkolny –18 lutego
Etap gminny – 1 marca g. 10.00 SP Głosków

Warunki przystąpienia do konkursu: 
  1. Pamięciowe opanowanie wiersza nie krótszego niż 16 wersów
  2. Przygotowanie innego utworu samodzielnie wybranego (zawierającego trudności artykulacyjne) 
  3. Dostarczenie podpisanej zgody na udział w konkursie
Ocenie podlega:
  1. Dobór repertuaru do wieku i osobowości dziecka
  2. Interpretacja – siła i modulacja głosu, akcent, pauza
  3. Dykcja i artykulacja, precyzja, dokładna wyrazista wymowa
  4. Ogólny wyraz artystyczny
  5. Stopień trudności prezentowanych utworów
----------------------------------------------------------------------------------------


Konkurs „Szkoła Dobrego Wychowania” 
Od 16 listopada 2015 r. do 31 maja 2016 r. zostanie przeprowadzony konkurs "Szkoła dobrego wychowania". 
Celem konkursu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.
Szkoły przystępujące do konkursu przyjmują na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo w skali 1 do 10.
Pierwsze zadanie to praca plastyczna pod tytułem „Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania”, którą należy wykonać od 16 listopada do 16 grudnia br.
Drugie zadanie to wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”. Zostanie wybrana jedna praca z klasy. Ten plakat należy wykonać w terminie od 16 lutego do 16 marca 2016 r. 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs „DZIECKO BEZPIECZNE NA DRODZE”


ORGANIZATOR: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

 PARTNER: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  


    Klasy 0 – III szkoły podstawowej Praca plastyczna wykonana dowolną techniką. W klasie każdy chętny przygotowuje jedną pracę o tematyce bezpieczeństwa pieszych. Prace uczeń dostarcza do wychowawcy.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić informację o jego autorze, wychowawcy, szkole.

Kryteria oceny:
•    zgodność z tematem konkursu,
•    wrażenia artystyczne,
•    estetyka pracy.

Do prac należy dołączyć Oświadczenia rodzica. 

Prace muszą zostać oddane do wychowawcy klasy w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. 


--------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs „ Patron Mojej Szkoły”

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 0-6 Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie. 
Konkurs dzieli się na dwie kategorie; Kategoria „Jesienny bukiet dla Patrona” – przeznaczona dla uczniów z klas 0-3. 
Klasy 0-1 wykonują pracę konkursową farbami. Format pracy dowolny.

Każda praca powinna być podpisana – dane autora pracy tj. imię, nazwisko i klasa. 
Dodatkowo każda praca powinna zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 
Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 9 listopada 2015 r. do biblioteki szkolnej. 
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 12 listopada 2015 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W konkursie wzięło udział  8 uczniów naszej klasy :)wykonując farbami pracę plastyczną "Kwiaty dla patrona"
Gratulujemy Małgosi Kurtz, która zdobyła II miejsce w tym konkursie. :) :) :)

-------------------------------------------------------------------------------

Konkurs przyrodniczy


Konkurs powiatowy dla uczniów klas 1-3 „Drzewa – zielone skarby przyrody”

Organizator: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku

Uczniowie samodzielnie wykonują pracę plastyczną, w której przedstawiają znaczenie drzew dla człowieka i przyrody.

Format: A4 techniką dowolną

Termin składania prac do wychowawcy: 23 września 2015 r.

Ocenie podlegają: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne.

Zostanie wybranych 5 najlepszych prac, które zostaną przesłane do Organizatora. 
Finał konkursu: październik 2015 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA LEKTUR PIERWSZOKLASISTY

1  J. Grabowski „Czarna owieczka”

2. J. Duszyńska „Cudaczek-Wyśmiewaczek”

3. J. Papuzińska - „Nasza mama czarodziejka”
4. J. Brzechwa „Brzechwa dzieciom”
5. W. Widłak „Pan Kuleczka"
6. D. Gellner „Wiersze”
7. W. Chotomska „Pięciopsiaczki”, „Legendy i baśnie polskie”
8. G. Kasdepke „Ostrożnie”
9. M. Musierowicz - „Hihopter''
10. M. Kownacka „Plastusiowy pamiętnik"
11. M. Konopnicka „Co słonko widziało"
12. M. Jaworczakowa - „Jacek, Wacek i Pankracek"
13. E. Szelburg-Zarembina „Najmilsi"
14. D. Mizieliński - „D.O.M.E.K”Lista lektur proponowanych w podręcznikach „Nasz elementarz” i „Ćwiczenia z pomysłem”


1. Helena Bechlerowa - „Kolczatek”
2. Jan Brzechwa „Globus”, „Jajko”, „Katar”, „Zero”
3. Janosch - „Ach, jak cudowna jest Panama”  
4. Roksana Jędrzejewska-Wróbel - „Siedmiu wspaniałych”
5. Maria Kownacka - „Plastusiowy pamiętnik”
6. Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz - „120 przygód Koziołka Matołka. Księga 1”
7. Joanna Papuzińska - „Pod Bajdułem”, „Nasza mama czarodziejka”
8. Janina Porazińska - „Szewczyk Dratewka”
9. Julian Tuwim - „Słoń Trąbalski”, „Abecadło”, „Lokomotywa”
10. Czesław Janczarski - „Jak Wojtek został strażakiem¨ (fragment) lub Jan Brzechwa - „Pali się”.Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

1.    Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2015 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2015 r.

3. Ferie zimowe: 1 lutego – 14 lutego 2016 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 24 marca - 29 marca 2016 r.

5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 

5 kwietnia 2016 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 24 czerwca 2016 r.

7. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2015 r.( dla kl. 1 Ślubowanie)

4 i 5 stycznia 2016 r.

5 kwietnia 2016 r.

2 maja, 27 maja 2016 r.

Comments