Klasy‎ > ‎2016/2017‎ > ‎Klasa 2b‎ > ‎KLASA 2 B‎ > ‎

l. Zasady oceniania i obszary oceny

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Wyciąg z Wewnątrzszkolnych Zasad  Oceniania uczniów w klasach 1-3   w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie 

 

 W klasach 1 – 3 obowiązuje ocena opisowa osiągnięć edukacyjnych i zachowania.

 

1.       Pomocniczo nauczyciele wprowadzają oceny bieżące z zachowania ucznia w szkole, wyrażone w formie „cegiełek” w kolorach:

·         zielony Jesteśmy z Ciebie dumni - Zachowujesz się wzorowo, tak trzymaj!

·         niebieski Jesteśmy zaniepokojeni - Twoje zachowania nie są zawsze akceptowane, zastanów się, zanim coś zrobisz!

·         żółty - Jesteśmy zmartwieni - Często zachowujesz się w sposób nieakceptowany, łamiesz zasady obowiązujące w klasie i w szkole, wprowadź plan zmiany!

·         czerwonyJesteśmy rozczarowani - Twoje zachowanie jest naganne!   Musisz skorzystać z natychmiastowej pomocy!

2.       Wyodrębniono 12 obszarów podlegających ocenie  ( poniżej tabela)

3.       Uczeń jest oceniany codziennie przez wychowawcę klasy, nauczyciela przedmiotu    i wychowawcę świetlicy. Ostateczną decyzję co do koloru cegiełki podejmuje wychowawca po konsultacji z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą świetlicy.

4.       W Dzienniczku uczeń zaznacza  w tabelce bieżącą ocenę zachowania w każdym dniu nadaną przez nauczycieli. Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest złożyć podpis każdorazowo po zakończeniu bieżącego tygodnia zajęć.

5.       W przypadku nieobecności ucznia, rodzic/opiekun wpisuje w konkretny dzień skrót  ,, nb”, co oznacza ,,uczeń nieobecny” W takim przypadku, uczeń zostaje oceniony procentowo w stosunku do dni obecnych w szkole (100% - 90%).

6.       W celu dodatkowego motywowania uczniów wprowadza się możliwość uzyskania sprawności „Uczeń na medal”, która zostaje raz w miesiącu przyznana uczniom, którzy osiągnęli trzy najwyższe sumy ocen (w danej klasie) w ramach obszarów ocenianych w danym miesiącu, mieszczące się w skali procentowej 100% - 90% punktacji w danym miesiącu, z uwzględnieniem specyfikacji dla klasy 1, klasy 2 i klasy 3.

 7.       „Uczeń na medal” zostaje przyznany na apelu przez dyrektora/wicedyrektora szkoły. Uczniowie zostają wyróżnieni na stronie internetowej klasy oraz na tablicy korkowej pt. ,,Uczeń na medal” w sali lekcyjnej (zdjęcie i podpis za zgodą rodziców).

Specyfikacja dla klasy 2:  Uczeń otrzymuje „cegiełki", których wartość przekłada się na punkty w następującej skali: kolor zielony = 2 pkt, kolor niebieski = 1 pkt, pozostałe kolory = 0 pkt.

8.       Uczeń, może otrzymać uwagę za niewłaściwe zachowanie, w obszarze nieocenianym w danym miesiącu, która zostaje wpisana do Dzienniczka pod tabelą ocen w danym miesiącu, a uczniowi odlicza się 2 pkt. z bazy punktów zdobytych w danym miesiącu (w przypadku klasy pierwszej - odliczamy 2 zielone „cegiełki” za każdą uwagę).

9.       Uczeń klas 1 - 3, który otrzymuje czerwone „cegiełki” w ciągu tygodnia (5 kolejno występujących po sobie dni): · Pierwsza - otrzymuje ustne upomnienie od wychowawcy · Druga – ustala z wychowawcą ustny kontrakt dotyczący zmiany jego zachowania · Trzecia - skutkuje wpisaniem Uwagi do Dzienniczka · Czwarta – skutkuje wpisaniem Uwagi do dziennika elektronicznego · Piąta – wychowawca organizuje spotkanie    w szkole z rodzicami/opiekunami.

10.    Zachowanie uczniów mających opinię lub orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, sprawiających trudności wychowawcze, oceniane jest po każdej lekcji, z uwzględnieniem informacji i zaleceń zawartych w stosownych dokumentach według indywidualnych kryteriów w przyznawaniu kolorów „cegiełek” za zachowanie dziecka, które to kryteria przedstawiają rodzicom i dziecku, najpóźniej dwa tygodnie od daty wpłynięcia dokumentu do sekretariatu. W przypadku tychże uczniów, ocenie podlega tylko jeden z trzech obszarów obowiązujących w danym miesiącu, wybrany przez wychowawcę.

11.     Podczas pierwszego spotkania klasowego wychowawca przedstawia plan wychowawczy wraz z kryteriami oceniania z zachowania i ustala formy współpracy i kontaktu.

12.    Na koniec roku szkolnego organizowane jest spotkanie podsumowujące cały rok szkolny.

L.p.

Obszary

IX

X

 XI

XII

I

II

III

IV

V   

VI

1.       

Przygotowanie do zajęć

ü       

 

 

 

ü     

 

ü       

 

 

ü       

2.       

Aktywność na zajęciach

 

ü       

 

 

ü     

ü      

 

 

ü       

ü       

3.       

Punktualność

ü       

 

 

 

ü     

ü      

 

 

 

ü       

4.       

Zachowanie na zajęciach

 

ü       

 

 

ü     

ü      

 

 

 

ü       

5.       

Zachowanie podczas przerw

 

ü       

 

 

ü     

 

ü       

 

 

ü       

6.       

Współpraca i zabawa z innymi uczniami

 

 

ü   

 

ü     

 

 

ü       

 

ü       

7.       

Kultura osobista

 

 

ü   

 

ü     

 

ü       

 

 

ü       

8.       

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

ü       

 

 

 

ü     

 

 

 

ü       

ü       

9.       

Utrzymywanie porządku i czystości

 

 

ü   

 

ü     

 

 

ü       

 

ü       

10.   

Umiejętność wyrażania własnego zdania i porozumiewanie się z innymi

 

 

 

ü       

ü     

 

 

 

ü       

ü       

11.   

Przestrzeganie tymczasowych umów    i kontraktów

 

 

 

ü       

ü     

 

 

 

 

ü       

12.   

Wytrwałość w dążeniu do celu

 

 

 

ü       

ü     

 

 

ü       

 

ü       

 

Ċ
Beata Komorowska,
18 wrz 2016, 15:33
Comments