Klasy‎ > ‎2016/2017‎ > ‎Klasa 2d‎ > ‎

WZO

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Wyciąg z Wewnątrzszkolnych Zasad  Oceniania uczniów w klasach 1-3   w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie 

 

 W klasach 1 – 3 obowiązuje ocena opisowa osiągnięć edukacyjnych i zachowania.

 

1.       Pomocniczo nauczyciele wprowadzają oceny bieżące z zachowania ucznia w szkole, wyrażone w formie „cegiełek” w kolorach:

·         zielony Jesteśmy z Ciebie dumni - Zachowujesz się wzorowo, tak trzymaj!

·         niebieski Jesteśmy zaniepokojeni - Twoje zachowania nie są zawsze akceptowane, zastanów się, zanim coś zrobisz!

·         żółty - Jesteśmy zmartwieni - Często zachowujesz się w sposób nieakceptowany, łamiesz zasady obowiązujące w klasie i w szkole, wprowadź plan zmiany!

·         czerwonyJesteśmy rozczarowani - Twoje zachowanie jest naganne!   Musisz skorzystać z natychmiastowej pomocy!

2.   2.       Wyodrębniono 12 obszarów podlegających ocenie

1) Przygotowanie do zajęć

2) Aktywność na zajęciach

3) Punktualność

4) Zachowanie na zajęciach

5) Zachowanie podczas przerw

6) Współpraca i zabawa z innymi uczniami

7) Kultura osobista

8) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

9) Utrzymywanie porządku i czystości

10) Umiejętność wyrażania własnego zdania i porozumiewanie się z innymi

11) Przestrzeganie tymczasowych umów i kontraktów

12) Wytrwałość w dążeniu do celu.


3.       Uczeń jest oceniany codziennie przez wychowawcę klasy, nauczyciela przedmiotu    i wychowawcę świetlicy. Ostateczną decyzję co do koloru cegiełki podejmuje wychowawca po konsultacji z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą świetlicy.

4.       W Dzienniczku uczeń zaznacza  w tabelce bieżącą ocenę zachowania w każdym dniu nadaną przez nauczycieli. Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest złożyć podpis każdorazowo po zakończeniu bieżącego tygodnia zajęć.

5.       W przypadku nieobecności ucznia, rodzic/opiekun wpisuje w konkretny dzień skrót  ,, nb”, co oznacza ,,uczeń nieobecny” W takim przypadku, uczeń zostaje oceniony procentowo w stosunku do dni obecnych w szkole (100% - 90%).

6.       W celu dodatkowego motywowania uczniów wprowadza się możliwość uzyskania sprawności „Uczeń na medal”, która zostaje raz w miesiącu przyznana uczniom, którzy osiągnęli trzy najwyższe sumy ocen (w danej klasie) w ramach obszarów ocenianych w danym miesiącu, mieszczące się w skali procentowej 100% - 90% punktacji w danym miesiącu, z uwzględnieniem specyfikacji dla klasy 1, klasy 2 i klasy 3.

 7.       „Uczeń na medal” zostaje przyznany na apelu przez dyrektora/wicedyrektora szkoły. Uczniowie zostają wyróżnieni na stronie internetowej klasy oraz na tablicy korkowej pt. ,,Uczeń na medal” w sali lekcyjnej (zdjęcie i podpis za zgodą rodziców).

Specyfikacja dla klasy 2:  Uczeń otrzymuje „cegiełki", których wartość przekłada się na punkty w następującej skali: kolor zielony = 2 pkt, kolor niebieski = 1 pkt, pozostałe kolory = 0 pkt.

8.       Uczeń, może otrzymać uwagę za niewłaściwe zachowanie, w obszarze nieocenianym w danym miesiącu, która zostaje wpisana do Dzienniczka pod tabelą ocen w danym miesiącu, a uczniowi odlicza się 2 pkt. z bazy punktów zdobytych w danym miesiącu (w przypadku klasy pierwszej - odliczamy 2 zielone „cegiełki” za każdą uwagę).

9.       Uczeń klas 1 - 3, który otrzymuje czerwone „cegiełki” w ciągu tygodnia (5 kolejno występujących po sobie dni): · Pierwsza - otrzymuje ustne upomnienie od wychowawcy · Druga – ustala z wychowawcą ustny kontrakt dotyczący zmiany jego zachowania · Trzecia - skutkuje wpisaniem Uwagi do Dzienniczka · Czwarta – skutkuje wpisaniem Uwagi do dziennika elektronicznego · Piąta – wychowawca organizuje spotkanie    w szkole z rodzicami/opiekunami.

10.    Zachowanie uczniów mających opinię lub orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, sprawiających trudności wychowawcze, oceniane jest po każdej lekcji, z uwzględnieniem informacji i zaleceń zawartych w stosownych dokumentach według indywidualnych kryteriów w przyznawaniu kolorów „cegiełek” za zachowanie dziecka, które to kryteria przedstawiają rodzicom i dziecku, najpóźniej dwa tygodnie od daty wpłynięcia dokumentu do sekretariatu. W przypadku tychże uczniów, ocenie podlega tylko jeden z trzech obszarów obowiązujących w danym miesiącu, wybrany przez wychowawcę.

11.     Podczas pierwszego spotkania klasowego wychowawca przedstawia plan wychowawczy wraz z kryteriami oceniania z zachowania i ustala formy współpracy i kontaktu.

12.    Na koniec roku szkolnego organizowane jest spotkanie podsumowujące cały rok szkolny.


Ocenie  zachowania w kolejnych miesiącach podlegają następujące obszary:

                WRZESIEŃ

1) Przygotowanie do zajęć

2) Punktualność

3) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa


PAŹDZIERNIK

           1) Aktywność na zajęciach 

           2) Zachowanie na zajęciach

3) Zachowanie na przerwach


LISTOPAD

1) Kultura osobista

2) Współpraca i zabawa z innymi uczniami

3) Utrzymywanie porządku i czystości


GRUDZIEŃ

1)  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

2) Wytrwałość w dążeniu do celu

3) Umiejętność wyrażania własnego zdania i porozumiewania się z innymi


STYCZEŃ

Wszystkie obszary


LUTY

1) Punktualność 

2) Aktywność na zajęciach

3) Zachowanie na zajęciach


MARZEC

1) Przygotowanie do zajęć

2) Kultura osobista

3) Zachowanie na przerwie


KWIECIEŃ

1) Współpraca i zabawa z innymi

2) Wytrwałość w dążeniu do celu

3) Utrzymywanie porządku i czystość


MAJ

1) Aktywność na zajęciach

2) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

3) Umiejętność wyrażania własnego zdania i porozumiewania się z innymi


CZERWIEC

Wszystkie obszary


Comments