Klasy‎ > ‎2016/2017‎ > ‎Klasa 2l‎ > ‎

Plan pracy wychowawczej

Plan działań wychowawczych dla klas 2

w roku szkolnym 2016/2017

 

I.  Podstawa programowa: Program nauczania dla I etapu kształcenia.

II. Program : Marzena Kędra „ Doświadczenie świata”.

III. Wykaz podręczników:Podręczniki wydawnictwa WSiP- pakiet Tropiciele.

 

Cel

Zadania

Tematy

Działania

Termin realizacji

Rozwój moralny Rozwijanie poszanowania godności własnej i innych osób.

 

1. Kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych (patriotyzm i tolerancja).

1. Baśń o kaczątku.

2. Początki państwa polskiego.

- pogadanki,

- prace plastyczne,

- udział w wycieczkach ( Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, teatr)

- udział w apelach ( Święto Odzyskanie Niepodległości, Konstytucja 3 maja)

- Dzień Tolerancji

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

listopad

2. Nabywanie umiejętności respektowania norm współżycia społecznego.

1. Przyjaciele.

2. Szewczyk Dratewka.

- prace plastyczne,

- uroczystości klasowe ( wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny)

- zabawy integracyjne

październik

listopad

Rozwój emocjonalno-społeczny

Dbanie o kulturę języka.

 

1. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania w codziennej komunikacji.

1. Czy zawsze trzeba wygrywać?

2. Niespodzianka.

- gry planszowe,

- zabawy z użyciem zwrotów grzecznościowych.

maj

czerwiec

2. Propagowanie czytelnictwa.

1. Nasza mama czarodziejką.

- współpraca z Biblioteką Szkolną i Publiczną,

- udział w konkursach czytelniczych,

- zorganizowanie kącików czytelniczych

- w wybranych dniach rozpoczynanie lekcji    czytaniem książki

czerwiec

Rozwój fizyczny Kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

1. Poznawanie sposobów właściwego reagowania na sytuacje niebezpieczne.

1. Bezpieczne zabawy.

2. Sporty zimowe.

- pogadanki,

- scenki dramowe,

- prezentacje multimedialne

wrzesień

styczniem

2. Poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

1. Klasa małych Ratowników.

- pogadanki; numery telefonów,

- prezentacje multimedialne nt. udzielania pierwszej pomocy,

styczeń

ĉ
Małgorzata Rządkowska,
19 wrz 2016, 13:08
Comments