Klasy‎ > ‎2016/2017‎ > ‎Klasa 6e‎ > ‎

Konkurs wojewódzki z j. angielskiego "Comics Contest"

opublikowane: 20 mar 2017, 00:38 przez Urszula Ufnalewska

Regulamin mazowieckiego konkursu komiksowego w języku angielskim ,,COMICS CONTEST"
pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

1. Wstęp

          Mazowiecki Konkurs COMICS CONTEST (dalej zwany konkursem) skierowany jest do uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych w województwie mazowieckim.

          Organizatorem i siedzibą konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 94 im I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Cietrzewia 22a, 02-495 Warszawa, e‑mail: sp94waw@gmail.com
Za stronę internetową organizatora przyjmuje się http://sp94.waw.pl zaś za stronę internetową konkursu uważa się http://comicscontest.blogspot.com

          Uczestnik przystępujący do konkursu jednocześnie oświadcza, że:
- przeczytał niniejszy regulamin i wraz z rodzicami/opiekunami zgadza się z jego postanowieniami,
- posiada prawa autorskie do wykonanych prac konkursowych,
- uzyskał zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na publikację zgłoszonych prac konkursowych w galerii na stronach internetowych organizatora oraz konkursu,
- uzyskał zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie jego danych osobowych,
- uzyskał zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na publikację na stronach internetowych organizatora oraz konkursu jego imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły, z której pochodzi, 
- uzyskał zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w konkursie

2. Cele konkursu

          Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w internecie, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego za pośrednictwem technologii informacyjno‑komunikacyjnych (TIK), kreatywne wykorzystanie poznanych umiejętności językowych i komputerowych oraz promowanie interdyscyplinarności w nauczaniu.

3. Organizacja i przebieg konkursu

          Konkurs organizowany jest na trzech poziomach szkoły podstawowej: klasy czwarte, klasy piąte, klasy szóste. Każdy poziom posiada inny temat pracy. Na każdym z poziomów zostaną wyłonieni osobni zwycięzcy. W każdej kategorii przewidziane są miejsce pierwsze, drugie, trzecie oraz wyróżnienia.

          Tematyka prac na poszczególnych poziomach:
Klasy 4 - Danger : e-stranger!
Klasy 5 - E-friend in need is an e-friend indeed.
Klasy 6 - Mission: Stop cyberbullying!

          Zgłaszane prace muszą spełniać podane niżej wymagania:
- są komiksem wykonanym za pomocą aplikacji komputerowej (np. ToonDoo, Pixton, MS Paint),
- są związane z wybranym tematem,
- po wydrukowaniu nie przekraczają dwóch stron A4,
- są zapisane w popularnym formacie plików: .jpg, .png, lub .pdf,
- są przesłane do organizatora drogą elektroniczną lub pocztową wraz ze zgłoszeniem podpisanym przez nauczyciela zgłaszającego ucznia do konkursu.

          Zgłoszenie do konkursu dokonuje nauczyciel uczestnika, podając następujące dane: nazwa szkoły uczestnika i jej adres, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego, imię i nazwisko uczestnika oraz klasa, wybrany temat, e-mail oraz telefon kontaktowy.

          Po zamknięciu terminu przyjmowania zgłoszeń, organizator tworzy komisję konkursową, zwaną dalej ,,jury". Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie jury. Jury, po odrzuceniu zgłoszeń niespełniających wymagań podanych wyżej, ocenia prace w następujących kategoriach, przyznając maksymalnie 10pkt w każdej:
- adekwatność do wybranego tematu,
- użyte techniki komputerowe,
- zastosowane zwroty i słownictwo z języka angielskiego,
- kreatywność i pomysłowość.
W przypadku zdobytej tej samej ilości punktów, zwycięzca wyłoniony zostanie przez komisję rezerwową w siedzibie organizatora. Decyzje obu komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Informacja o zwycięzcach będzie wysłana pocztą elektroniczną oraz dostępna na stronie konkursowej.

4. Terminarz

Zgłoszenia są przyjmowane do 12.04.2017r.
Ogłoszenie zwycięzców najpóźniej w dniu 19.04.2017r.

Termin gali rozdania nagród w siedzibie organizatora podany będzie za pomocą poczty elektronicznej oraz na stronie internetowej konkursu.

W przypadku zmiany terminów, organizator umieści stosowną informację na stronie konkursu.

5. Nagrody

          Dla wszystkich zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy, a dla zwycięzców na pierwszych miejscach również nagrody rzeczowe. Zwycięskie oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane w galerii chwały na stronie konkursu.

          Nagrody nieodebrane w ciągu miesiąca od gali rozdania nagród przepadają. W przypadku nieobecności zwycięzcy na gali rozdania nagród, dyplom będzie wysłany pocztą.

Comments