KONKURSY‎ > ‎

Konkurs na projekt okładki do książki

opublikowane: 12 wrz 2017, 03:52 przez Anna Małecka

Piaseczno, 28.08.2017r.

 

REGULAMIN KONKURSU 

"MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA - PROJEKT OKŁADKI"

 

Organizatorem konkursu jest:

ü  Szkoła Podstawowa nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie ul. Szkolna 14 

ü  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno Filia Osiedle

Główne założenia konkursu:

ü  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

ü  Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej

ü  Rozwijanie umiejętności plastycznych

 

Warunki uczestnictwa: konkurs jest adresowany do uczniów klas I-VII szkół podstawowych z terenu

Miasta i Gminy Piaseczno. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy młodsze I-III oraz klasy starsze IV-VII. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować okładkę do swojej ulubionej książki.

 

Forma i technika wykonania prac:

ü  Praca powinna być wykonana na papierze o formacie A4

ü  Technika wykonania prac jest dowolna (oprócz grafiki komputerowej)

ü  Praca w projekcie okładki powinna zawierać tytuł oraz autora książki

ü  Uczestnik zgłasza tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie

 

Kryteria oceny pracy:

ü  Samodzielność wykonania i wkład pracy autora

ü  Nawiązanie do treści książki

ü  Estetyka wykonania prac

ü  Wrażenia artystyczne

ü  Oryginalność pomysłu

 

Komisja oceniająca: oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

 

Terminy:

ü  Termin ogłoszenia konkursu - 26.03.2018r.

ü  Prace prosimy składać w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr5 ul. Szkolna 14 w Piasecznie  do dnia 20.04.2018r.

ü  Termin rozstrzygnięcia konkursu - 27.04.2018r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

ü  Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora!

 

1

 

 

Uwagi: Każda praca konkursowa powinna być podpisana - dane autora pracy tj. imię i nazwisko, klasa, szkoła, telefon kontaktowy oraz posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na opublikowanie danych osobowych.

 

Organizatorzy konkursu:

Mariola Zawadzka

Agnieszka Rosłon

Mariola Srzelczyk Biblioteka Publiczna 

Dorota Pora-Żurawska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka

 

………………………………………..

……………………………..

       Imię i nazwisko dziecka

 

        klasa/szkoła  

                                                                                                       OŚWIADCZENIE

             Wyrażam zgodę/nie wyrażam* na publikowanie danych osobowych (imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła) oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w konkursie "MOJA ULUBIONA KSIĄŻKAPROJEKT OKŁADKI" na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 5 oraz na gazetce przed biblioteką szkolną w roku szkolnym 2017/18.

              

……………….....                                                      …………………………………………                                       

        data                                                                                      Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 101 poz.926, ze zm.)

* niepotrzebne skreślić 

Comments