Procedura postępowania

Procedura zgłoszenia zdarzenia.

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez komisyjnym). W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji.

Formy zgłoszenia szkody:

Pisemne

za pośrednictwem poczty na adres : 02-342 Warszawa,Al. Jerozolimskie 162

Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: telefony do Call Center Compensa:

Dla telefonów stacjonarnych: 0 22 501 60 00
Dla telefonów komórkowych: 0 801 120 000

Internetowo: https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new
Comments