Regulamin

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEGO KONKURSU

LITERACKIEGO NA BLOG

„ALE HECA! DZIEŃ Z ŻYCIA UCZNIA”

 

I ORGANIZATOR

 • Organizatorem konkursu jest Zespół Humanistyczny przy Szkole Podstawowej nr 5 im. K. K. Baczyńskiego w Piasecznie.
 • Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

 

II CELE KONKURSU

 • Rozbudzanie kreatywności i odkrywanie talentów pisarskich.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim i wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.
 • Popularyzowanie poprawności językowej w tekstach zamieszczanych w internecie.

                                                                                                                                    

III WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Piaseczno.

 

IV FORMAT I TECHNIKA

 • Przedmiotem konkursu jest stworzenie jednego wpisu na blogu na temat: „Ale heca! Dzień z życia ucznia”.
 • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
 • Należy zgłaszać prace indywidualne, wykonane samodzielnie (prace zbiorowe nie będą rozpatrywane).
 • Prace powinny mieć postać elektroniczną w formacie .pdf. Poza tekstem długości 200-300 słów praca może zawierać samodzielnie wykonane przez uczestnika zdjęcia, ilustracje, rysunki. Tekst może być zapisany dowolnym krojem czcionki, w dowolnym kolorze, na wybranym kolorze tła (ale umożliwiającym czytelność tekstu), jednak      w rozmiarze nie większym niż 16 i najwyżej z podwójnym odstępem między wierszami.

 

V KRYTERIA OCENY PRACY

 • Zgodność z wyznacznikami formalnymi bloga.
 • Pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu.
 • Walory artystyczne – indywidualność stylu autora oraz szata graficzna.
 • Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

 

VI KOMISJA OCENIAJĄCA

 • Oceny prac dokona komisja, w której skład wejdą nauczyciele ze szkół, z których pochodzić będą uczestnicy konkursu.
 • Dodatkowo przyznana zostanie nagroda czytelników – w głosowaniu internetowym wybiorą ich zdaniem najlepszą pracę konkursową (wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu).

 

VII TERMINY

 • Termin ogłoszenia konkursu – 3 grudnia 2018 r.
 • Termin nadsyłania prac – 6 marca 2019 r.
 • Głosowanie internetowe – 11-15 marca 2019 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – do 29 marca 2019 r.

 

VIII UWAGI

 • Szkoły biorące udział w konkursie przeprowadzają eliminacje wstępne i wyłaniają:

ü  szkoły do 1000 uczniów – maksymalnie pięć najlepszych prac,

ü  szkoły powyżej 1000 uczniów – maksymalnie dziesięć najlepszych prac,

które przesyłane są na adres e-mail organizatora: konkurs.aleheca@sp5piaseczno.pl

 • Niezbędna jest pisemna zgoda rodziców na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz oświadczenie uczestnika (zał. 1). Dokument należy wydrukować, wypełnić czytelnym pismem, zeskanować i przesłać drogą elektroniczną razem z pracą konkursową.
 • Brak zgody rodziców na udział w konkursie czy przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia uczestnika lub niedotrzymanie wymogów formalnych oznacza dyskwalifikację pracy.
 • Każda szkoła biorąca udział w konkursie oddelegowuje nauczyciela do udziału          w pracach komisji konkursowej. Jego nazwisko i adres e-mail powinny być zawarte  w mailu zgłaszającym prace konkursowe.
 • Zasady głosowania internetowego zostaną przedstawione na stronie organizatora konkursu w marcu 2019 r.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu oraz na stronie CUW.
 • Laureatom zostaną wręczone nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na spotkaniu podsumowującym konkurs w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie w czerwcu 2019 r. Ponadto laureaci otrzymają cząstkowe oceny celujące z języka polskiego. 
Comments