Regulamin konkursu

Szkolny konkurs wiedzy o patronie – K.K. Baczyńskim

,,A otóż i macie wszystko...

Regulamin konkursu

 Organizator: zespół humanistyczny 

przy Szkole Podstawowej nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie.

Cele konkursu:

·        pogłębienie wiedzy o życiu i twórczości K.K. Baczyńskiego,

·        popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego,

·        krzewienie wśród uczniów idei patriotyzmu, braterstwa, poświęcenia,

·        rozwijanie wyobraźni oraz zainteresowań literackich wśród uczniów.

 Warunki uczestnictwa:

1.     Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-7 Szkoły Podstawowej nr 5

im. K. K. Baczyńskiego w Piasecznie.

2.     W konkursie mogą wziąć udział tylko ci uczniowie, którzy najpóźniej do 16 października 2017 r. dostarczą wypełnioną zgodę rodziców swojemu nauczycielowi języka polskiego (formularz zgody będzie można uzyskać od nauczyciela lub pobrać ze strony szkoły od 30 września 2017 r.)

3.     Konkurs dzieli się na cztery kategorie:

·        Klasy IV – list do K. K. Baczyńskiego;

Ø  Uczestnicy mają 60 minut na odręczne napisanie listu do patrona szkoły. Praca powinna zająć ¾ strony formatu A4 (minimum 22 linijki). Litery powinny być pisane na jedną kratkę z jedną kratką odstępu między wierszami. Uczeń pisze długopisem lub piórem

z niebieskim lub czarnym piórem/atramentem, tekst zapisany innym kolorem lub ołówkiem zostanie zdyskwalifikowany.

Nie można używać korektora.

Ø  Komisja konkursowa, składająca się z nauczycieli polonistów (minimum 3 osoby), będzie oceniać prace, kierując się następującymi kryteriami:

I Zgodność z wyznacznikami formalnymi listu.

II Pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu.

III Walory artystyczne – indywidualność stylu autora.

IV Poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.

V Estetykę pracy.

·        Klasy V – opowiadanie o przygodzie, jaką mógł przeżyć K.K. Baczyński podczas Powstania Warszawskiego;

Ø  Uczestnicy mają 60 minut na odręczne napisanie opowiadania o przygodzie, jaką mógł przeżyć K.K. Baczyński podczas powstania. Praca powinna zająć ¾ strony formatu A4 (minimum 22 linijki). Litery powinny być pisane na jedną kratkę z jedną kratką odstępu między wierszami. Uczeń pisze długopisem lub piórem z niebieskim lub czarnym piórem/atramentem, tekst zapisany innym kolorem lub ołówkiem zostanie zdyskwalifikowany.

Nie można używać korektora.

Ø  Komisja konkursowa, składająca się z nauczycieli polonistów (minimum 3 osoby), będzie oceniać prace, kierując się następującymi kryteriami:

I Zgodność z wyznacznikami formalnymi opowiadania.

II Pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu.

III Walory artystyczne – indywidualność stylu autora.

IV Poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.

V Estetykę pracy.

·        Klasy VI – prezentacja sylwetki K. K. Baczyńskiego przed komisją konkursową;

Ø  Zadaniem uczestników jest wcielenie się w postać

K.K. Baczyńskiego i jak najpełniejsze przedstawienie jego sylwetki: wyglądu, biografii, twórczości w formie autoprezentacji.

Ø  Wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 10 min.

Można korzystać z rekwizytów i kostiumów.

Ø  W skład komisji konkursowej wejdą wybrani nauczyciele języka polskiego, historii, muzyki, plastyki oraz bibliotekarze (minimum 5 osób). Uczestnicy będą oceniani przez każdego członka komisji w skali 1-6 pkt w następujących kryteriach:

        I    Ogólne wrażenie artystyczne.

II   Płynność prezentacji (przygotowanie, spójność, dykcja,             intonacja, tembr głosu).

III  Wyczerpanie tematu.

IV  Poprawność językowa.

V   Samodzielność wykonania kostiumów i rekwizytów.

Poszczególne miejsca wskaże suma uzyskanych punktów.

W sytuacjach spornych głos przewodniczącego komisji konkursowej okaże się decydujący. 

·        Klasy VII – recytacja utworu K. K. Baczyńskiego przed komisją konkursową;

Ø  Uczestnicy konkursu wybierają jeden utwór K. K. Baczyńskiego

 i uczą się go na pamięć.

Ø  Tekst prezentowany jest przed komisją konkursową, składającą się z nauczycieli polonistów (minimum 3 osoby).

Ø  Uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i kostiumów, liczy się tylko głosowa interpretacja tekstu.

Ø  Uczestnicy będą oceniani przez każdego członka komisji w skali 0-1 pkt w następujących kryteriach:

I     Stopień opanowania pamięciowego tekstu.

II    Poprawność wymowy.

III   Właściwa dykcja i intonacja.

IV   Interpretacja głosowa tekstu (oddanie głosem znaczenia

i atmosfery wiersza).

Poszczególne miejsca wskaże suma uzyskanych punktów.

W sytuacjach spornych głos przewodniczącego komisji konkursowej okaże się decydujący.

4.     Uczestnicy mogą korzystać z dowolnych źrodeł informacji na temat życia i twórczości K.K. Baczyńskiego (np. biografie, opracowania, tomiki wierszy).

5.     Laureaci I miejsc w poszczególnych kategoriach zaprezentują się przed społecznością szkolną w dniu Święta Szkoły 13 listopada 2017 r.

6.     Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

Planowany termin konkursu:  23 października – 3 listopada 2017 r.

 Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5

                 im. K.K. Baczyńskiego

                 ul. Szkolna 14

                 05-500 Piaseczno

Comments