Co szkoła może zapewnić uczniom z zagranicy

SZKOŁA DLA UCZNIÓW Z ZAGRANICY 
  1. Zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, z uwzględnieniem wieku ucznia przy przyjmowaniu do szkoły lub kwalifikowaniu do udziału w zajęciach; 

  2. Zapewnić dodatkowo naukę języka polskiego w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo; 

  3. Zorganizować zajęcia wyrównawcze z przedmiotu, z którego jest konieczność uzupełnienia różnic programowych; 

  4. Dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia; 

  5. Utworzyć w szkole oddział przygotowawczy dla uczniów, którzy nie znają j. polskiego lub słabo się nim posługują: 
a) Liczba uczniów w oddziale nie może przekraczać 15 i mogą do niego uczęszczać uczniowie innej szkoły; 

b) Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, który może być wspomagany przez asystenta władającego językiem pochodzenia kraju ucznia; 

c) Nauczanie prowadzone jest według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

d) Oddział przygotowawczy może zostać utworzony w przypadku nagłego wzrostu w szkole liczby uczniów z zagranicy; 

e) Nauka w oddziale przygotowawczym może być przedłużona o 1 rok szkolny na podstawie decyzji rady pedagogicznej. 

Monika Wielgo 
Pedagog szkoły