Szkoła‎ > ‎

Świetlica

Opłaty za pobyt w świetlicy dziecka z kl. 0
Informujemy, że od marca 2015 roku opłata za świetlicę będzie pobierana w następujących terminach:
 •  pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 7.00-8.00 oraz 18.00-18.30
 •  pierwszy wtorek miesiąca w godz. 7.00-8.00 oraz 17.30-18.30.
Po wyznaczonym terminie opłaty należy uiszczać w ciągu dwóch najbliższych dni, tj. do pierwszego czwartku miesiąca,
u wychowawcy klasy.
Uwaga:
wszelkie ewentualne zmiany terminów zostaną zamieszczone na stronie szkoły (zakładka Świetlica) i tablicy informacyjnej przy świetlicy szkolnej.Opłata za świetlicę klas zero za luty 2015r. będzie przyjmowana w świetlicy SP nr 5 w Gimnazjum nr 1
w następujących dniach:

9.03.2015 (poniedziałek) w godz. 7.00-8.00 oraz 18.00-18.30
10.03.2015 (wtorek) w godz. 7.00-8.00 oraz 17.30-18.30

Proszę o zachowanie terminu wpłaty oraz o drobne pieniądze.

Załączone dokumenty:

1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy w roku 2015/2016  - Kwestinariusz

2. Wyprawka do świetlicy w roku szkolny 2015/2016 - Wyprawka

3. Wzory upoważnień odbioru dziecka ze świetlicy - Wzory upoważnień

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASECZNIE
 
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Świetlica działa dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców muszą przebywać w szkole.

 
2.     Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w czasie zajęć szkolnych w godzinach 7:00 – 18.00,
        wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących. 
 
3.     Pracownikiem w świetlicy jest nauczyciel - wychowawca.
 
4.     Nauczyciele - wychowawcy nie odpowiadają za dzieci, które nie zgłoszą się do świetlicy.
 
5.     Dziecko zostaje przyjęte do świetlicy na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia i regulaminu podpisanego przez
        rodziców.
 
6.     Wszelkie zwolnienia z zajęć świetlicowych będą następowały tylko na pisemną prośbę rodziców.
 
7.     Rodzice winni określić pod czyją opieką będzie wracać do domu (dziecko do 7 r.ż. wraca tylko pod opieką osoby
        dorosłej).
 
8.     Dzieci mogą wychodzić samodzielnie ze świetlicy szkolnej, ale tylko na wyraźną pisemną prośbę rodziców, którzy
        ponoszą w tym czasie za dziecko całkowitą odpowiedzialność.
 
9.     Rodzice są zobowiązani do pisemnego poświadczenia odbioru dziecka (na liście obecności).
 
10.   Nauczyciele wychowawcy nie mają prawa podawać dzieciom picia, jedzenia, ponieważ zabraniają tego przepisy
        SANEPIDU.
 
§ 2
 PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

1.     Każdy wychowanek ma prawo:

 • Korzystać ze sprzętu sportowego, gier i zabawek dostarczonych przez rodziców w formie wyprawki.
 • Wybierać i być wybranym do samorządu.
 • Korzystać z pomocy wychowawcy lub kolegów w czasie nauki własnej.
 • Brać udział w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę i  szkołę.

2.     Każdy wychowanek ma obowiązek:

 • Przed rozpoczęciem lub po skończeniu zajęć lekcyjnych przyjść do świetlicy i zgłosić swoją obecność
  nauczycielowi - wychowawcy.
 • Poinformować nauczyciela o zamiarze wyjścia do domu.
 • Brać udział w zajęciach przewidzianych w planie dnia.
 • Zachowywać się oraz bawić kulturalnie i bezpiecznie tak, aby  nie stanowić zagrożenia dla   zdrowia i życia innych.
 • Dbać o czystość i estetyczny wygląd sal.
 • Szanować sprzęt, książki i gry. Po skończonej zabawie sprzęt  i gry pozostawiać w należytym porządku.
 • Podczas pobytu w świetlicy zachowywać się spokojnie  i kulturalnie oraz wykonywać polecenia wychowawcy.
 • Na obiad z sali wychodzić w grupie pod opieką wychowawcy, a w stołówce zachowywać się wzorowo.
 • Do innych uczestników zajęć odnosić się w sposób koleżeński  i życzliwy, a w razie potrzeby służyć im pomocą.
 • Nigdy nie opuszczać samodzielnie zajęć, zwłaszcza w terenie. 
§ 3
 NAGRODY
 
1.    Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 
2.    Pochwała wpisana do zeszytu kontaktowego do wiadomości rodziców.
 
3.    Nagroda Samorządu Świetlicowego.
 
4.    Pochwała do wychowawcy klasy.
 
5.    Odznaki świetlicowe.
 
6.    Zdobycie odznaki z wyróżnieniem od Samorządu Świetlicowego.
 
7.    Pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności świetlicowej.
 
8.    List pochwalny do rodziców.
 
9.    Zdjęcie z wyróżnieniem na stronie internetowej świetlicy.
 
10.  Dyplom uznania.
 
11.  Nagroda książkowa lub rzeczowa.
 
§ 4
KARY

Za łamanie regulaminu uczeń może zostać ukarany:

 • Rozmową indywidualną z wychowawcą.
 • Upomnieniem przez wychowawcę świetlicy.
 • Upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności społeczności świetlicowej.
 • Wpisem do zeszytu kontaktowego do rodziców. 
 • Wpisem do zeszytu kontaktowego do wychowawcy klasy.
 • Rozmową z pedagogiem szkolnym.
 • Rozmowa z dyrektorem.
 • Obniżoną oceną z zachowania. 
 • Skreśleniem z listy wychowanków świetlicy.

Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę ucznia o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy lub o powtarzających się nieobecnościach uczniów.

§ 5
 ZABRANIA SIĘ:
 • opuszczania zajęć świetlicowych bez wiedzy i zgody nauczyciela wychowawcy;
 • wynoszenia gier lub innego sprzętu do innych pomieszczeń szkolnych lub poza teren szkoły bez zgody
  nauczyciela wychowawcy.
 • samodzielnego obsługiwania sprzętu audio-wizualnego oraz wszelkich urządzeń elektrycznych.
 • używania telefonów komórkowych oraz gier elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych.

 

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zabawki, telefony komórkowe oraz wartościowe zabawki, przedmioty, przynoszone przez dzieci z domu.

Za zniszczenia w wyposażeniu świetlicy powstałe z winy dziecka odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.