Zgoda rodziców klasa 5

Zgoda rodziców /  prawnych opiekunów dziecka

 

…………………………………………                  …………

imię i nazwisko dziecka                           klasa

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w szkolnym konkursie wiedzy o życiu patrona szkoły: „A otóż i macie wszystko...” (kl. V – opowiadanie o przygodzie, jaką mógł K.K. Baczyński przeżyć podczas Powstania Warszawskiego), który odbędzie się 26 października 2017 r. (czwartek) o godzinie 17:00 (zbiórka przed pokojem nauczycielskim) oraz wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na publikowanie danych osobowych (imię i nazwisko, klasa) mojego dziecka na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Po konkursie moje dziecko (proszę podkreślić):

wraca samo do domu

wraca do domu pod opieką rodzica

 

……………………………………………                                                                          ………………………….……………………………………………..

                   (data)                                                                           (czytelnie imię i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Comments